Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY

z

Na terenie powiatu nowotomyskiego  Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Nie godząc się na narzucony Polsce system komunistyczny, uznawani byli za wrogów, określani mianem bandytów, więzieni i torturowani przez Urząd Bezpieczeństwa PRL, często skrytobójczo mordowani. Stopniowo przywracana jest wśród społeczeństwa pamięć o tamtych wydarzeniach i ludziach z nimi związanych.


KONKURS PLASTYCZNY
POD HONOROWYM PATRONATEM

DYREKTORA Oddziału IPN w Poznaniu

oraz
STAROSTY NOWOTOMYSKIEGO

REGULAMIN

Organizatorem konkursu „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni” jest  Zespół Szkół Zawodowych i Policealnych im dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Informacja o zamiarze organizacji konkursu została ogłoszona podczas podsumowania konkursu powiatowego poświęconego 70 .rocznicy zakończenia II wojny światowej w czerwcu 2015 roku.

CELE

 • Zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o Żołnierzach Wyklętych
 • Poszerzenie wiedzy uczniów o uczestnikach  konspiracji antykomunistycznej
 • Twórcze i aktywne spędzenie wolnego czasu
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

 

UCZESTNICY

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowotomyskiego.

TEMAT

Temat konkursu brzmi: „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni”

Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu, z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (akwarela, collage, grafika komputerowa, fotografia, itp.).

PRACE KONKURSOWE

 • W ramach konkursu przygotowane mogą zostać plakaty wykonane w dowolnej technice plastycznej, w formacie 50 x 70 cm
 • Prace powinny być przygotowane samodzielnie.
 • Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opisana, tzn. posiadać tytuł, wyraźnie zaznaczone imię i nazwisko autora, klasę, którą reprezentuje, nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana praca oraz nazwę i adres szkoły.
 • Uczestnicy konkursu, nadsyłając pracę, zgadzają się na umieszczenie jej kopii na stronach internetowych organizatorów oraz wykorzystanie jej przy produkcji i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Komisja wyłoniona przez organizatorów dokona oceny nadesłanych prac według następujących kryteriów:
  • twórcze podejście do tematu;
  • czytelność przekazu;
  • indywidualny sposób wypowiedzi;
  • oryginalność środków wyrazu.
 2. Komisja spośród prac biorących udział w konkursie i spełniających kryteria umieszczone w dziale „Prace konkursowe”, wyłoni trzy najlepsze miejsca dla każdego poziomu szkół: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu nowotomyskiego.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Najlepsze prace mogą zostać opublikowane. Przyznane zostaną również wyróżnienia.
 4. O wynikach konkursu jego laureaci zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się w czerwcu 2016 r.

 

ZGŁOSZENIE PRAC KONKURSOWYCH

 1. Każda szkoła może zgłosić swój udział w konkursie, wysyłając prace na adres:
  Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Os. Północ 37
64-300 Nowy Tomyśl

z dopiskiem: „Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prac konkursowych do dnia 8 maja  2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu nadesłanych na konkurs prac.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z członkami Komisji Konkursowej.
 3. Dokumentacja związana z prowadzonym konkursem będzie przechowywana przez okres jednego roku od daty wyłonienia laureatów.