Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Rada rodziców

Rada rodziców

RADA RODZICÓW to organizacja działająca w ramach szkoły. Powołana do współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami oraz organizacjami w celu realizacji zadań szkoły.
Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.
Główne działania komitetu rodzicielskiego sprowadzać się winny – zgodnie z dokumentami władz oświatowych do:

  1. współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
  2. udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
  3. współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
  4. tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
  5. współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
  6. upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
  7. pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
  8. prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.

24.09.2020 roku podczas spotkania przedstawicieli Rady Rodziców dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021. Oto jego skład:

Przewodnicząca – Aneta Lotka-Jarnot

Zastępca przewodniczącej – Iwona Kańduła

Skarbnik –Agnieszka Piotrowska

Składka i sposoby jej opłacania:

Jednym z zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, służących całej jej społeczności.
Prosimy o dokonywanie wpłat składek ustalonych przez Radę Rodziców na rok szkolny 2020/2021 w wysokości rocznej
                                                       40 złotych (semestr 20 złotych)
Zebrane pieniądze zagospodarowane są na potrzeby naszych dzieci i będą wspierać ich funkcjonowanie w Szkole na różnych płaszczyznach.

Jeżeli do Szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców lub opiekunów, to składka może być wnoszona tylko na jedno dziecko.
Składkę można wpłacić:
– w sekretariacie szkoły,
– wychowawcy klasy
.