Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Niezłomni w drodze do Niepodległości”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Niezłomni w drodze do Niepodległości” 

 

Wyklęci przez świat żołnierze II Rzeczypospolitej Polskiej walczyli jeszcze długo po II wojnie światowej. Na tej drodze stawały też kolejne pokolenia Polaków. Nie godząc się na narzucony Polsce system komunistyczny, uznawani byli za wrogów, określani mianem bandytów, więzieni i torturowani przez Urząd Bezpieczeństwa PRL, często skrytobójczo mordowani. Swoje wzory do naśladowania wynieśli m.in. z lat pierwszej wojny światowej, kiedy zaświtała iskra nadziei na odzyskanie niepodległości oraz z czasów budowy państwa polskiego w latach 1918-1922. Stąd idea konkursu plastycznego , który pokaże bohaterów i czasy z lat 1914 – 1922.

Organizatorem konkursu „Niezłomni w drodze do Niepodległości” jest  Zespół Szkół Zawodowych i Policealnych im dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego              w Nowym Tomyślu.

 

CELE 

 • Zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o bohaterach i czasach od XX wieku.
 • Poszerzenie wiedzy uczniów o uczestnikach  konspiracji antykomunistycznej
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

 

UCZESTNICY 

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowotomyskiego.

TEMAT 

 1. Temat konkursu brzmi: „Niezłomni w drodze do niepodległości”, bohaterowie i czasy z lat 1914 – 1922.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu, z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (akwarela, collage, grafika komputerowa, fotografia, itp.).

PRACE KONKURSOWE 

 • W ramach konkursu przygotowane mogą zostać plakaty wykonane w dowolnej technice plastycznej, w formacie 50 x 70 cm
 • Prace powinny być przygotowane samodzielnie.
 • Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opisana, tzn. posiadać tytuł, wyraźnie zaznaczone imię i nazwisko autora, klasę, którą reprezentuje, nazwisko opiekuna,          pod którego kierunkiem została wykonana praca oraz nazwę i adres szkoły.
 • Uczestnicy konkursu, nadsyłając pracę, zgadzają się na umieszczenie jej kopii na stronach internetowych organizatorów oraz wykorzystanie jej przy produkcji i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 1. Komisja wyłoniona przez organizatorów dokona oceny nadesłanych prac według następujących kryteriów:
  • twórcze podejście do tematu;
  • czytelność przekazu;
  • indywidualny sposób wypowiedzi;
  • oryginalność środków wyrazu.
 2. Komisja spośród prac biorących udział w konkursie i spełniających kryteria umieszczone w dziale „Prace konkursowe”, wyłoni trzy najlepsze miejsca dla każdego poziomu szkół: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu nowotomyskiego.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Najlepsze prace mogą zostać opublikowane. Przyznane zostaną również wyróżnienia.
 4. O wynikach konkursu jego laureaci zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni           na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się w czerwcu 2017 r.

 

ZGŁOSZENIE PRAC KONKURSOWYCH 

 1. Każda szkoła może zgłosić swój udział w konkursie, wysyłając prace na adres:
  Zespołu Szkół Zawodowychi Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Os. Północ 37
64-300 Nowy Tomyśl

z dopiskiem: konkurs
„Niezłomni w drodze do niepodległości”. 

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prac konkursowych do dnia 15 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu nadesłanych na konkurs prac.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z członkami Komisji Konkursowej.
 3. Dokumentacja związana z prowadzonym konkursem będzie przechowywana przez okres jednego roku od daty wyłonienia laureatów.