Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Aktualny harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022   do technikum dla młodzieży i szkoły branżowej I stopnia

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W NOWYM TOMYŚLU
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

§ 1
Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów oraz zarządzenia nr 110.1.8.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2021r.

§ 2
1. Każdy ósmoklasista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadpodstawowych (pod pojęciem „szkoła ponadpodstawowa” należy rozumieć szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół). Ofertę szkół na rok szkolny 2021/2022 zawiera informator opublikowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i dostępny na stronie internetowej www.ko.poznan.pl
2. Nabór przeprowadzany jest elektronicznie z wykorzystaniem programu Nabór Optivum firmy Vulcan wdrażanego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.
3. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole, w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały.
4. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.

5. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, od poniedziałku do piątku w godzinach: 07.30 – 15.30  lub przesyłają je (wniosek o przyjęcie do szkoły i podanie) za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: sekretariat@zszil.eu zgodnie z terminarzem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
6. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu:
• wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej),
• podanie (na druku wydanym przez sekretariat szkoły lub pobranym ze strony internetowej szkoły),
•fotografie (podpisane),

•kartę zdrowia ucznia,
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

7. Dokumenty należy złożyć w teczce. Szkoła każdorazowo potwierdza przyjęcie dokumentów.
8. Kandydat, dla którego Zespół Szkół nr 2 jest szkołą pierwszego wyboru zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu szkoły, zgodnie z terminarzem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

§ 3
1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu decyduje:
• Sposób przeliczania punktów ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyjętych na terenie województwa wielkopolskiego.

2. Przy ustalaniu punktów za oceny na świadectwie przyjmuje się następującą wartość ocen:
Lp. Wartość oceny Liczba punktów
1. Celujący 18 punktów
2. Bardzo dobry 17 punktów
3. Dobry 14 punkty
4. Dostateczny 8 punkty
5. Dopuszczający 2 punkty

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci olimpiad dla gimnazjalistów oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty, przyjmowani są do ZSNR2 w pierwszej kolejności niezależnie od kryteriów, Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów poświadczających wyżej wymienione osiągnięcia. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem odpowiednio „laureat/finalista olimpiady, laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punktów.

§ 4
1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

4. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:
• gromadzi dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie, ilu kandydatów wybrało daną szkołę jako pierwszą, drugą lub trzecią,
• ogłasza wyniki rekrutacji wg poniższych wzorów, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

§5

1. Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów szkolna komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna sporządza listę przyjętych do klas pierwszych.
2. O kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z §3 Regulaminu.
3. Prawo pierwszeństwa przyjęcia maja osoby, które wybrały Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, jako szkołę pierwszego wyboru.
4. Do każdego typu klasy pierwszej przyjętych będzie 24 uczniów z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

§6

1. Ustala się, że język obcy podany, jako pierwszy w poszczególnych klasach stanowi kontynuację nauczania tego języka.

§7

1. Odwołania związane z dostrzeżonymi błędami proceduralnymi należy składać do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od ogłoszenia listy przyjętych.
2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu siedmiu dni od daty jego złożenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów; rozporządzenie to określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.