Kształcimy młodzież od 50 lat.

X edycja Programu „Twoje Dane- Twoja Sprawa”

X edycja Programu „Twoje Dane- Twoja Sprawa”


Już po raz trzeci Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu przystąpił do programu „Twoje Dane- Twoja Sprawa”, którego głównym organizatorem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zaś program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Podstawowym celem Programu jest podniesienie kompetencji nauczycieli oraz zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z treściami związanymi z ochroną danych osobowych oraz prawem do prywatności.
Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
* wzrost wiedzy nauczycieli o stanie prawnym ochrony danych osobowych
w Polsce,
*podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród
uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych
i prawem każdego człowieka do prywatności,
*poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, o zagadnienia
związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do
prywatności,
*poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli,
*umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń związanych z
realizacją przedmiotowych treści;,
*poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w
tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych,
*kształtowanie wśród uczniów odpowiedzialnej oraz świadomej postawy
obywatelskiej.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie(2006/962/WE).
Ważnym wydarzeniem w szkole będzie organizacja Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.