Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Zasady rekrutacji do Branżowej szkoły I stopnia

Zasady rekrutacji do Branżowej szkoły I stopnia

Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu lub przesyłają je (wniosek o przyjęcie do szkoły i podanie) za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: sekretariat@zszil.eu. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowym Tomyślu:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły -wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej (w przypadku przesyłania wniosku drogą  elektroniczną, musi on być podpisany przez kandydata i rodzica),
  • podanie (na druku wydanym przez sekretariat szkoły lub pobranym ze strony internetowej szkoły),
  • 2 fotografie (podpisane),
  • kartę zdrowia ucznia,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu w naukę zawodu.