Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA

26 lutego 2017

Projekt „LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA – podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu technik logistyk poprawiające ich zdolność do zdobycia zatrudnienia”, nr RPWP.08.03.01-30-0052/16 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.3 – Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Celem projektu w okresie 09.2016-09.2018 jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 459 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk, doskonalenie kompetencji 16 nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 8 szkołach z woj. wielkopolskiego.

Wartość projektu to 787 298,95 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich (85%) i budżetu państwa (5%) wynosi 708 569,05 zł, a wkład własny 78 729,90 zł.

Projekt ma na celu:

  • podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 459 uczniów (211K) kształcących się w zawodzie technik logistyk z 8 szkół z woj. wielkopolskiego poprzez rozwinięcie u nich grupy kompetencji zawodowych w trakcie realizacji dodatkowych działań dydaktycznych, w tym staży, we współpracy z przedsiębiorstwami, w okresie 09.2016-09.2018, co poprawi ich zdolność do zdobycia zatrudnienia w branży logistycznej.
  • doskonalenie kompetencji 16 nauczycieli/ek (12K) nauczacjących w zawodzie technik logistyk
  • doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 8 szkołach z woj. wielkopolskiego

Wsparcie realizowane w ramach proj. zostało określone na podstawie zapotrzebowania 8 szkół kształcących w zawodzie Technik Logistyk, które przed rozpoczęciem udziału w proj. przeprowadziły INDYWIDUALNE DIAGNOZY POTRZEB (dok. zatwierdzone przez organy prowadzące).

Planowane efekty projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację 5 zadań projektu:

  1. ponadprogramowe 150-godzinne staże w firmach z woj. wielkopolskiego dla 96 uczniów (44K),
  2. ponadprogramowe specjalistyczne formy kształcenia w postaci 1-dniowych spotkań praktycznych w firmach oraz warsztatach praktycznych w WSL dla uczniów każdej z 8 szkół oraz 4 konferencji Logmeeting.wlkp z udziałem prelegentów z firm dla 459 (211K) uczniów,
  3. innowacyjna forma aktywizacji uczniów poprzez organizację zawodów NajlepsiLogistycy.wlkp i certyfikację ELA na poziomie CANDIDATE JUNIOR LOGISTICIAN dla 92 najlepszych uczniów (decyduje wynik egzaminu zawodowego),
  4. 4 dwudniowe (dwa na rok) panele dyskusyjno-problemowe dla 16 nauczycieli (12K) –doskonalenie kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej poprzez szkolenia prowadzone przez praktyków biznesu oraz wspólną pracę warsztatową,
  5. pakiet specjalistycznych pomocy dydaktycznych umożliwiający realizację zajęć w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy branży logistycznej (dla każdej szkoły: 2 makiety obiektów logistycznych, 6 filmów w technologii 360 stopni, 20 prezentacji, 20 tablic dydaktycznych oraz dla 6 z nich dodatkowe pakiety Wirtualnych Laboratoriów)

 

Skip to content