Kształcimy młodzież od 50 lat.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Praktyka zawodowa powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych uwzględniają tematykę praktyk w swoich rozkładach materiałów. Przybliżenie miejsca i problematyki praktyki zawodowej przed jej odbyciem zwiększa efektywność jej realizacji.

Praktyka zawodowa, jako jedna z form przygotowania zawodowego młodzieży prowadzona jest poza siedzibą szkoły – w przedsiębiorstwach państwowych, firmach prywatnych. Czas pracy określa program nauczania MEN i S dla określonego zawodu. Prawa i obowiązki praktykanta określa Regulamin praktyk zawodowych jak również przepisy organizacyjno-porządkowe danego zakładu pracy.

Skip to content