Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Projekt cyfrowa szkoła Wielkopolska 2020

5 lipca 2021

Nowe metody nauczania i uczenia się. Nowoczesne technologie.
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8.Działanie 8.1.Poddziałanie 8.1.3).

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.
W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, skierowanych dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).

W ramach uczestnictwa w projekcie szkoła nasza zyskała rozbudowę infrastruktury IT poprzez:
• Budowę sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu.
• Wyposażenie pracowni przedmiotowych w 600 szkołach w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK
• Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu.
• Umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli.
• Stworzenie Portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły.
• Interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych.

W ramach doposażenia Zespół Szkół nr 2 wzbogacił się o 50 nowoczesnych tabletów oraz 2 laptopy do prowadzenia zajęć.

Koordynatorem projektu po stronie szkoły jest mgr inż. Lidia Dudek.

Skip to content