Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Projekt Czas Zawodowców

5 lipca 2021

Zespół Szkół nr 2 uczestniczy od 2014 roku w projekcie Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, który jest programem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którego głównym działaniem jest zadanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce w aspekcie lepszego dostosowania kompetencji uczniów i uczennic do potrzeb rynku pracy oraz dostosowania kompetencji nauczycieli w zakresie ich lepszego przygotowania do kształcenia uczniów w zawodzie, jak również doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W projekcie przewidziano system powiązanych ze sobą działań:
• realizacja staży lub praktyk,
• realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w laboratoriach na Politechnice Poznańskiej,
• realizacja kursów/studiów/szkoleń/staży pozwalających na nabywanie kwalifikacji lub nabywania kompetencji przez nauczycieli.
Ponadto projekt zakłada rozwój Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno – Gospodarczej z udziałem przedsiębiorców, szkół, instytucji oświatowych, samorządów, instytucji pracodawców, np. Cechów Rzemiosła, wspomaganej przez System Zawodowcy, opracowanie i utrzymanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, wsparcie Cechów Rzemiosła, doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Istotnym zadaniem projektu jest wypracowanie trwałych powiązań pomiędzy szkołą a lokalnymi pracodawcami tak, by możliwa była współpraca pozwalająca na dostosowywanie programów kształcenia do rynku pracy, a także wykorzystywanie możliwości pracodawców w zakresie udostępniania zasobów do kształcenia kadrowych.

Dzięki aktywnemu udziałowi w powyższym projekcie uczniowie naszej szkoły oraz kadra nauczycielska miała możliwość podwyższania własnych kompetencji zawodowych.


Uczniowie naszej szkoły – klasy technikum uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, chętni uczniowie mieli możliwość odbycia dodatkowych płatnych staży u pracodawców w danym zawodzie, nauczyciele brali udział w kursach, szkoleniach oraz specjalnych warsztatach zawodowych.
Ponadto szkoła otrzymała doposażenie w sprzęt komputerowy składający się z 15 laptopów, które będą niezbędne w nowoczesnych pracowniach zawodowych w naszej szkole.

Koordynatorem projektu po stronie szkoły jest mgr inż. Lidia Dudek.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Samorządu Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) i Politechniki Poznańskiej.

Skip to content