Kształcimy młodzież od 50 lat.

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Aktualny harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024   do technikum dla młodzieży i szkoły branżowej I stopnia

§ 1

Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów oraz zarządzenia nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19.01.202 r.

§ 2

 1. Każdy ósmoklasista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadpodstawowych (pod pojęciem „szkoła ponadpodstawowa” należy rozumieć szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół). Ofertę szkół na rok szkolny 2023/2024 zawiera informator opublikowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i dostępny na stronie internetowej www.ko.poznan.pl

 2. Nabór przeprowadzany jest elektronicznie z wykorzystaniem programu Nabór Optivum firmy Vulcan.

 3. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole, w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały.

 4. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.

 5. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej)

 • podanie (na druku wydanym przez sekretariat szkoły lub pobranym ze strony internetowej szkoły),

 • 2 fotografie (podpisane),kartę zdrowia ucznia.

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

 • kartę zdrowia ucznia.

 1. Kandydat, dla którego Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, jest szkołą pierwszego wyboru zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu szkoły (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30) dokumenty w obwolutach foliowych, zgodnie z terminarzem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

§ 3

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu decyduje sposób przeliczania punktów ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyjętych na terenie województwa wielkopolskiego.

 2. Przy ustalaniu punktów za oceny na świadectwie przyjmuje się następującą wartość:
 • Celujący 18 punktów

 • Bardzo dobry 17 punktów

 • Dobry 14 punkty

 • Dostateczny 8 punkty

 • Dopuszczający 2 punkty

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów

 • Aktywność społeczna 3 punkty

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci olimpiad dla uczniów szkół podstawowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty, przyjmowani są do ZSNR2 w pierwszej kolejności niezależnie od kryteriów, Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów poświadczających wyżej wymienione osiągnięcia. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem odpowiednio „laureat/finalista olimpiady, laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punktów.

§ 4

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata,

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 1. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:

 • gromadzi dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie, ilu kandydatów wybrało daną szkołę jako pierwszą, drugą lub trzecią,

 • ogłasza wyniki rekrutacji wg poniższych wzorów, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

§5

 1. Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów szkolna komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna sporządza listę przyjętych do klas pierwszych.

 2. O kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z §3 Regulaminu.

 3. Prawo pierwszeństwa przyjęcia maja osoby, które wybrały Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, jako szkołę pierwszego wyboru.

 4. Do każdego typu klasy pierwszej przyjętych będzie 30 uczniów z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

§6

 1. Ustala się, że język obcy podany, jako pierwszy w poszczególnych klasach stanowi kontynuację nauczania tego języka.

§7

 1. Odwołania związane z dostrzeżonymi błędami proceduralnymi należy składać do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od ogłoszenia listy przyjętych.

 2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu trzech dni od daty jego złożenia.

Skip to content