Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie „Niezłomni w drodze do Niepodległości”

30 kwietnia 2019

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Niezłomni w drodze do Niepodległości”

Ubiegłoroczna rocznica odzyskania niepodległości daje impuls do organizacji kolejnego powiatowego konkursu plastycznego. Celem jest pogłębienie wiedzy na temat historii Polski i  Niepodległości. Na drodze walki o odrodzenie stawały kolejne pokolenia Polaków w  czasie budowy państwa polskiego. Chcemy pokazać sylwetki bohaterów oraz barwę i broń żołnierzy polskich w XX wieku.

Organizatorem konkursu „Niezłomni w drodze do Niepodległości” jest  Zespół Szkół Zawodowych i Policealnych im dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu przy współudziale Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu oraz Starostwa Powiatowego  w Nowym Tomyślu.

CELE

 •  Zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o bohaterach i czasach wieku XX.
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

UCZESTNICY

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowotomyskiego.

TEMAT

Temat konkursu brzmi: „Niezłomni w drodze do niepodległości” – sylwetki bohaterów oraz barwa i broń żołnierzy polskich w XX wieku.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (akwarela, collage, grafika komputerowa, fotografia, itp.).

PRACE KONKURSOWE

 • W ramach konkursu przygotowane mogą zostać plakaty wykonane w dowolnej technice plastycznej, w formacie 50 x 70 cm
 • Prace powinny być przygotowane samodzielnie.
 • Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opisana, tzn. posiadać tytuł, wyraźnie zaznaczone imię i nazwisko autora, klasę, którą reprezentuje, nazwisko opiekuna,          pod którego kierunkiem została wykonana praca oraz nazwę i adres szkoły.
 • Uczestnicy konkursu, nadsyłając pracę, zgadzają się na umieszczenie jej kopii na stronach internetowych organizatorów oraz wykorzystanie jej przy produkcji i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Komisja wyłoniona przez organizatorów dokona oceny nadesłanych prac według następujących kryteriów:
  1. twórcze podejście do tematu;
  1. czytelność przekazu;
  1. indywidualny sposób wypowiedzi;
  1. oryginalność środków wyrazu.
 2. Komisja spośród prac biorących udział w konkursie i spełniających kryteria umieszczone w dziale „Prace konkursowe”, wyłoni trzy najlepsze miejsca dla każdego poziomu szkół: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu nowotomyskiego.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Najlepsze prace mogą zostać opublikowane. Przyznane zostaną również wyróżnienia.
 4. O wynikach konkursu jego laureaci zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni             na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się na początku czerwca 2019  r.

ZGŁOSZENIE PRAC KONKURSOWYCH

 1. Każda szkoła może zgłosić swój udział w konkursie, wysyłając prace na adres:
  Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Os. Północ 37
64-300 Nowy Tomyśl

z dopiskiem: konkurs
„Niezłomni w drodze do niepodległości”.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prac konkursowych do dnia 31 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu nadesłanych na konkurs prac.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z członkami Komisji Konkursowej.
 3. Dokumentacja związana z prowadzonym konkursem będzie przechowywana przez okres jednego roku od daty wyłonienia laureatów.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego (osoby pełnoletnie) / mojego dziecka (opiekun prawny dziecka) …………………………………………………………………………….. .na potrzeby konkursu

„Niezłomni w drodze do Niepodległości”,

organizowanego przez ZSZil im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922)

…………………………………

(data i podpis opiekuna prawnego

lub pełnoletniego uczestnika

Skip to content