Program stypendialny 2015/2016

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Terminy:

Uczniowie i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu nowotomyskiego składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu – budynek E, wejście nr 3, II piętro, pokój nr 23.

– uczniowie – do 25 września 2015 r.

– studenci    – do 20 października 2015 r.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające następujące warunki :

 1. uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 2. zameldowane są na terenie województwa wielkopolskiego,
 3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen:

– uczniowie – minimum 4,21,

– studenci – minimum 4,01,

 1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto (wyjątek stanowią osoby samotnie wychowujące dzieci, gdzie kwota nie może być wyższa niż 740,00 zł  netto).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego.
 2. Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tzn. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał świadectwa do wglądu w Starostwie Powiatowym).
 3. Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) studenta I roku (oryginał świadectwa do wglądu w Starostwie Powiatowym).
 4. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta,
  w momencie składania wniosku.
 5. Zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych w niniejszym zestawieniu osób – zgodnie
  z załącznikiem nr 4 do Regulaminu
  .
 6. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy
  o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta z wyłączeniem osób których dotyczy pkt 7.
 7. Oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy/rozliczeniowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej – zgodnie
  z załącznikiem nr 5 do Regulaminu
  .
 8. Zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku gdy dotyczy.
 9. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – zgodnie z załącznikiem nr 6
  do Regulaminu
  .
 10. Kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym).
 11. Oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci – zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu.
 12. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia,
  z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym).
 13. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia,
  z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym).
 14. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym).

Szczegółowe zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego określa Regulamin stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/715/13 z dnia 22.07.2013r.

Wnioski są również do pobrania w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu – budynek E, wejście nr 3, II piętro, pokój nr 23.

Załączniki:

Regulamin

Wniosek o stypendium dla ucznia  

Wniosek o stypendium dla studenta/słuchacza

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Załącznik nr 6 do Regulaminu

Załącznik nr 7 do Regulaminu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content