Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

REKRUTACJA DO PROJEKTU „ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W NASZYCH SZKOŁACH TO DOBRY WYBÓR”

22 września 2017

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi zakwalifikował się wraz z czterema szkołami partnerskimi do udziału w projekcie skierowanym do uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach technik logistyk oraz technik organizacji reklamy a także do nauczycieli. Wniosek został zakwalifikowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014–2020. Otrzymał dofinansowanie w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 988 756,25 zł.
Projekt rozpisany jest na 2 lata. W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczynamy już drugi rok projektu.
Projekt składa się z kilku etapów, które z pewnością przełożą się na podniesienie kompetencji uczniowskich.
Zad. 1. Realizacja staży:
Przedsiębiorstwa, które przyjmą Uczniów na staże powinny być nowoczesne i innowacyjne specjalizujące się w branżach wskazanych w projekcie. Programy staży będą skoncentrowane na praktycznym poznaniu przez Uczniów nowoczesnych technologii, przy ich opracowywaniu będą brane pod uwagę indywidualne predyspozycje stażystów. Uczniowie otrzymają stypendium, zwrócone zostaną koszty dojazdów, odzieży oraz ubezpieczenia.
Zad. 2: Realizacja kursów dla uczniów nadających uprawnienia zawodowe:
1. GRAFIK KOMPUTEROWY:
– KURS SKIEROWANY DO TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY – 40 godz.- 10 osób
Celem kursu grafiki komputerowej jest przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze grafika komputerowego. Uczniowie poznają obsługę trzech programów Adobe Photoshop, Adobe Illustrator oraz Indesign w stopniu podstawowym i rozszerzonym.
OBSŁUGA WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH
-Kurs skierowany do TECHNIKA LOGISTYKI – 60h – 5 osób
Uczestnicy nauczą się podstaw budowy i zasad działania różnych typów wózków, dającą gwarancję ich prawidłowej eksploatacji obowiązujących przepisów BHP, zasad poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwa p.poż., zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przepisów i wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie eksploatacji wózków widłowych z masztem.
Wszystkie kursy zakończą się egzaminami potwierdzającymi nabyte kwalifikacje zaw. Uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Egzaminy zostaną przeprowadzone przez niezależne od beneficjenta uprawnione instytucje do przeprowadzania kursów egzaminów zawodowych wybrane
Zad. 3 : Zajęcia dodatkowe dla uczniów we współpracy z pracodawcami
Modernizacja programów nauczania oraz doskonalenie nauczycieli: 53M 25K. Utworzonych zostanie 9 grup x 40h x 8/9 osób/grupę dla poszczególnych kierunków kształcenia.
a) Technik logistyk
b) Technik organizacji reklamy
Nauczycieli na kierunku technik logistyki i spedycji oraz technik mechatroniki – dot. ZSZiL w Nowym Tomyślu zostanie skierowanych na kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania.
Celem będzie modernizacja programów nauczania przedmiotów zawodowych z branż wybranych do projektu. Programy zostaną opracowane przez n-li we współpracy z pracodawcami. Ich modernizacja będzie polegała na włączeniu do treści programów nowoczesnych technologii stosowanych w danej branży ze szczególnym uwzględnieniem technologii ICT i takim opisie treści, celów i metod kształcenia, aby absolwenci nabyli umiejętność stosowania nowoczesnych technologii w praktyce oraz tak, aby wiedzę i umiejętności z branży wiodącej umieli wykorzystać w branżach pokrewnych.
Zad.4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe zostanie utworzonych 9 grup ( 8/9 osób na grupę) .
Na zajęciach będą przeprowadzane tematy: planowanie ścieżki kar. zawodowej, ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, pisanie poprawnie CV oraz listu motywacyjnego.
Ponadto na każdego uczestnika przypadnie 1 h doradztwa indywidualnego w trakcie którego uczestnik zdobędzie wiedzę o własnych predyspozycjach do dalszego kształcenia i do wykonywania zawodu, w tym celu zostaną wykonane testy edukacyjno-zawodowe.
Planuje się również wyjazdy do przedsiębiorstw na kierunkach objętych projektem, w celu zapoznania ze środowiskiem zawodowym.
Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Grupa projektowa będzie realizowała wszystkie zadania projektowe.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wydrukowanie oraz wypełnienie wszystkich załączonych dokumentów oraz dostarczenie świadectw szkolnych za rok 2016/2017 i złożenie do dnia 15.09.2017 u pani Lidii Dudek gabinet numer 29.
Uwaga : Osoby niepełnoletnie- dokumenty także podpisują rodzice. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane po rekrutacji.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. Nr 2

Formularz rekrutacyjny

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

ZGODA NA WIZERUNEK 

 

Skip to content