Tag: Andrzejki

Andrzejki

Andrzejki to doskonała okazja do zorganizowania nietuzinkowej lekcji wychowawczej, która jednocześnie będzie bawić, uczyć i integrować. Tradycyjne wróżby mogą być nie tylko rozrywką, lecz także punktem wyjścia do rozmowy na ważne tematy. Dlatego też 29 listopada 2019 roku  w Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu szkolne koło wolontariatu „Nasz Motyli Wolontariat”, działający pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej, zorganizował Wieczór Andrzejkowy dla seniorów.

Wspólna zabawa upły­nęła bar­dzo szybko wśród wróżb i tańców. Se­nio­rzy i mło­dzież ba­wili się, nu­cąc znane im i lu­biane me­lo­die. Nie mogło zabraknąć również lania wosku oraz ciasteczek z dobrą wróżbą. Wzajemna życz­li­wość, en­tu­zjazm i miła atmosfera pod­czas im­prezy ta­kiej jak ta po­kazują, że mło­dzież i se­nio­rzy mają wiele płasz­czyzn po­ro­zu­mie­nia, które warto od­kry­wać i wzmacniać. Ce­lem mię­dzy­po­ko­le­nio­wego spo­tka­nia An­drzej­ko­wego było stwo­rze­nie prze­strzeni oraz pre­tek­stu do by­cia ra­zem, at­mos­fery otwar­to­ści na dru­giego czło­wieka oraz wrażliwości słu­żą­cej umoc­nie­niu więzi i sym­pa­tii mię­dzy uczest­ni­kami. Spotkanie to było kontynuacją owocnej współpracy miedzy młodymi wolontariuszami a podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu.

Spotkanie andrzejkowe

Jest taki wieczór w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów i wróżb…

29 listopada 2016 roku w Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu szkolne koło wolontariatu „Nasz Motyli Wolontariat”, działający pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej, zorganizował Wieczór Andrzejkowy dla seniorów.

Wspólna zabawa upły­nęła bar­dzo szybko wśród wróżb i tańców. Se­nio­rzy i mło­dzież ba­wili się, nu­cąc znane im i lu­biane me­lo­die. Nie mogło zabraknąć również lania wosku oraz ciasteczek z dobrą wróżbą. Wzajemna życz­li­wość, en­tu­zjazm i miła atmosfera pod­czas im­prezy ta­kiej jak ta po­kazują, że mło­dzież i se­nio­rzy mają wiele płasz­czyzn po­ro­zu­mie­nia, które warto od­kry­wać i wzmacniać. Ce­lem mię­dzy­po­ko­le­nio­wego spo­tka­nia An­drzej­ko­wego było stwo­rze­nie prze­strzeni oraz pre­tek­stu do by­cia ra­zem, at­mos­fery otwar­to­ści na dru­giego czło­wieka oraz wrażliwości słu­żą­cej umoc­nie­niu więzi i sym­pa­tii mię­dzy uczest­ni­kami. Spotkanie to było kontynuacją owocnej współpracy miedzy młodymi wolontariuszami a podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu.

SPOTKANIE ANDRZEJKOWE POD HASŁEM MIĘDZYPOKOLENIOWY WIECZÓR WRÓŻB I CZARÓW

W ra­mach pro­jektu „ Barwy ży­cia od ju­niora do se­niora – no­wo­to­my­ska nić in­te­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej ”, współ­fi­nan­so­wa­nego przez MPiPS we wtor­kowe po­po­łu­dnie 24 li­sto­pada 2015 r. od­było się spo­tka­nie An­drzej­kowe pod ha­słem mię­dzy­po­ko­le­niowy wie­czór wróżb i czarów .
W karcz­mie „U Bronki” na wspól­nej za­ba­wie spo­tkali się be­ne­fi­cjenci za­da­nia — nasi wolontariusze  z Naszego  Motylego Wolontariatu wraz , pod opieką pani Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej, uczest­nikami Domu Dzien­nego Po­bytu, przed­sta­wi­cielami Śro­do­wi­sko­wego Domu Sa­mo­po­mocy oraz za­pro­szonymi  go­śćmi: Bur­mistrzem No­wego To­my­śla Panem Wło­dzi­mierzem Hib­nerem, Radnym Rady Miej­skiej Panem Woj­ciechem An­drysz­czykiem oraz Dy­rek­torem Ośrodka Po­mocy Spo­łecz­nej Panią Da­nutą Mi­cha­ło­wicz.
Po po­wi­ta­niu go­ści, cie­płym obie­dzie i wspól­nym to­a­ście wszy­scy uczest­nicy ob­da­ro­wani zo­stali cia­stecz­kami z do­brą wróżbą,które zostały przygotowane przez uczniów klasy II GW pod opieką pani Magdaleny Kościańskiej, aby w  pełni sił ru­szyć do za­bawy na par­kie­cie przy dźwię­kach mu­zyki , o którą za­dbał DJ An­zel. Przy oka­zji tań­ców można było także zaj­rzeć w swoją przy­szłość dzięki przy­go­to­wa­nym przez mło­dzież roz­ma­itym wróż­bom, kon­kur­som i za­ba­wom ani­ma­cyj­nym, w któ­rych se­nio­rzy chęt­nie brali udział. Zgod­nie z tra­dy­cją an­drzej­kową nie obyło się bez la­nia wo­sku i wspól­nego od­czy­ty­wa­nia przy­szło­ści z otrzy­ma­nych figur.
Se­nio­rzy i mło­dzież ba­wili się nu­cąc znane im i lu­biane me­lo­die do póź­nego wie­czora. Spo­tka­nie An­drzej­kowe upły­nęło bar­dzo szybko wśród roz­mów, śpie­wów i tańca. Było dla wszyst­kich we­so­łym spo­tka­niem to­wa­rzy­skim, wspa­niałą za­bawą, do­star­cza­jącą wielu prze­żyć i emo­cji. Ce­lem mię­dzy­po­ko­le­nio­wego spo­tka­nia An­drzej­ko­wego było stwo­rze­nie prze­strzeni oraz pre­tek­stu do by­cia ra­zem, jak i at­mos­fery otwar­to­ści na dru­giego czło­wieka, słu­żą­cego umoc­nie­niu więzi i sym­pa­tii mię­dzy uczest­ni­kami.

Życz­li­wość, en­tu­zjazm i wspólna za­bawa pod­czas im­prezy ta­kiej jak ta po­ka­zują, że mło­dzież i se­nio­rzy mają wiele płasz­czyzn po­ro­zu­mie­nia, które warto od­kry­wać i wzmacniać.

 

Skip to content