Tag: piknik

Piknik integracyjny ,, Od juniora do seniora”

21 maja 2015r. w czwartkowe słoneczne przedpołudnie wolontariuszki w składzie: Kinga Herzog, Agata Matuszewska, Małgorzata Zawadzka, Natalia Wichert, Sara Stasińska, Agata Sadłowska, Anna Grynia, Adrianna Krumrik, Milena Gawłowska   i Dagmara Gajewska pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej uczestniczyły  w majowym pikniku integracyjnym ,, Od juniora do seniora”.

Impreza odbywała się w  Go­spo­dar­stwie Agro­tu­ry­stycz­nym Klim­kowa Osada w Ci­chej Gó­rze.  Na wspól­nej za­ba­wie i bie­sia­do­wa­niu nasze uczennice  spo­tkały się  z podopiecznymi: Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy- PCPR  oraz przedszkolakami z Przedszkola Zacisze  w Nowym Tomyślu. Atrak­cji było co nie­miara. Naj­pierw po­li­cjanci za­pre­zen­to­wali umie­jęt­no­ści psów ra­tow­ni­ków wod­nych, któ­rych byli opiekunami. Następnie wolontariuszki wspólnie  z pozostałymi uczestnikami pikniku wykonały kolorowy plakat promujący hasło projektu „ Barwy  ży­cia od ju­niora do se­niora – no­wo­to­my­ska nić in­te­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej”. Z niezwykła radością przedszkolaczki uczestniczyły w malowaniu twarzy przez nasze uczennice. Ponadto uczest­nicy pik­niku mieli oka­zję do udziału w róż­nego ro­dzaju grach i za­ba­wach oraz  do sko­rzy­sta­nia z przy­go­to­wa­nych atrak­cji tj.: prze­jażdżki bryczką i zwie­dza­nia oko­licz­nych te­re­nów, ko­rzy­sta­nia z tram­po­liny czy malowania twarzy. Na za­koń­cze­nie wszy­scy za­sie­dli do wspól­nego bie­sia­do­wa­nia.

Zor­ga­ni­zo­wany pik­nik był do­sko­nałą oka­zją do wspól­nego spo­tka­nia, za­bawy i in­te­gra­cji osób  star­szych z dziećmi, mło­dzieży, oso­bami nie­peł­no­spraw­nymi i miał na celu da­nie wszyst­kim uczest­ni­kom po­czu­cie przy­na­leż­no­ści, pro­wa­dząc do roz­po­wszech­nia­nia i pro­mo­wa­nia in­te­gra­cji międzypokoleniowej.

Skip to content