Tag: Spotkanie z pracownikiem Biura Edukacji Publicznej IPN Oddział w Poznaniu – Panią Aleksandrą Pietrowicz

Spotkanie z pracownikiem Biura Edukacji Publicznej IPN Oddział w Poznaniu – Panią Aleksandrą Pietrowicz

25 lutego gościła w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi  – Pani Aleksandra Pietrowicz.
Pani Aleksandra Pietrowicz  (ur. 1956) – od 2001 r. pracuje w Biurze Edukacji Publicznej IPN Oddział w Poznaniu. Zajmuje się dziejami okupacji 1939–1945 w Wielkopolsce oraz udziałem Wielkopolan w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Opublikowała m.in. Działalność informacyjna i dokumentacyjna Głównej Delegatury Rządu RP dla ziem polskich wcielonych do Rzeszy (1940–1941) [w:] Działalność informacyjna Polskiego Państwa Podziemnego, red. W. Grabowski, Warszawa 2003, s. 42–57; Sekcja Zachodnia Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP – zarys struktury organizacyjnej i działalności (wrzesień 1942 – lipiec 1944 r.), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 2, s. 269–294; Rozpracowanie organizacji „Ojczyzna” przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego – wątek poznański, „Przegląd Zachodni” 2006, nr 3, s. 177–196. Współredagowała: „Ojczyzna” 1939–1945. Dokumenty, wspomnienia, publicystyka, Poznań 2004 (ze Z. Mazurem), Raporty z ziem wcielonych do III Rzeszy (1942–1944), Poznań 2004 (z M. Rutowską i Z. Mazurem), Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956, Poznań 2007 (z A. Łuczak). Ponadto inne publikacje pt.: „Życie pod lupą bezpieki. Działania aparatu bezpieczeństwa wobec Edwarda Serwańskiego” ; ., Ze strachem pod rękę i śmiercią u boku. Wielkopolanki w konspiracji 1939-1945”; .,Politische Flurbereinigung – Polityczne oczyszczanie gruntu”. „Zagłada polskich elit w Wielkopolsce (1939-1941)”.
Prelegentka wygłosiła dwa referaty na temat:  Polskiego Państwa Podziemnego oraz rtm. Witolda Pileckiego, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkań
Skip to content