Kształcimy młodzież od 50 lat.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

DOKUMENTY

Informacje dla kandydatów i uczniów Szkoły
Branżowej więcej

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego więcej

DRUK OCENY ZA I SEMESTR więcej

DRUK OCENY ZA II SEMESTR więcej

Strona tytułowa dzienniczka praktyk zawodowych więcej

EGZAMIN CZELADNICZY

Nauka zawodu u pracodawcy – rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez  komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), z późn. zm. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego należy złożyć w izbie rzemieślniczej niezwłocznie po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły.

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego.

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.
 2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
 3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego.
 4. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminów.
 5. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.
 6. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
 7. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy. Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie kopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dopuszczenia do egzaminu, oraz przedstawienie oryginałów tych dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez WIR w Poznaniu lub cech, jeżeli dokumenty składane są w siedzibie cechu.

Uwaga!

Laureaci sześciu pierwszych miejsc olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim, obejmujących problematykę danego zawodu, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także konkursów zawodowych organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze i inne organizacje gospodarcze mogą być zwolnieni ze zdawania jednego z etapów egzaminu czeladniczego (pod warunkiem, iż regulamin konkursu zawodowego został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego). Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem zobowiązane są w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu czeladniczego dołączyć
dyplom bądź zaświadczenie potwierdzające zajęcie miejsc od 1 do 6 w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju. Szczegółowe informacje na temat egzaminu czeladniczego znajdują się na stronie Internetowej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu www.irpoznan.com.pl w zakładce egzamin.

Przebieg egzaminu.


Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.
Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
 • przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności
 • gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych posiadający określony numer. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie ocen pozytywnych z co najmniej 6 przedmiotów. Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut i po zaproszeniu przez zespół egzaminacyjny do stołu komisji przystępuje do udzielenia odpowiedzi. Odpowiedziom tym przysłuchuje się cały zespół egzaminacyjny, który wspólnie ustala oceny za odpowiedzi na poszczególne pytania. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut. Każdy zestaw pytań ustnych składa się z  3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu.

EGZAMIN ZAWODOWY

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego więcej

Opłata za egzamin zawodowy więcej

INFORMACJE O EGZAMINACH ZAWODOWYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Skip to content