Tag: pierniki

PIERNIKI DLA HOSPICJUM

Po raz kolejny w naszej szkole odbyła  się akcja ,,Pierniki dla hospicjum”.  W dniu 13.12.2016r.  w pracowni gastronomicznej, uczniowie działający w szkolnym wolontariacie wraz z opiekunami, wypiekali pierniki w kształcie motyli, które  będą rozdawane w sobotę 17 grudnia na Starym Rynku w Poznaniu. Będzie tam trwać przedświąteczna kampania wspierania Hospicjum Palium, w którą się zaangażowaliśmy.

Wszystkich chętnych zapraszamy na Stary Rynek!

Międzypokoleniowe spotkanie pod hasłem „Świąteczne pierniczki”

W ra­mach pro­jektu „Barwy ży­cia od ju­niora do se­niora – no­wo­to­my­ska nić in­te­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej” w dniach 02– 03 grud­nia 2015 r. nasze wolontariuszki, pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej,   wraz z se­nio­rami z Domu Dzien­nego Po­bytu oraz grupą przed­szko­la­ków  z „ Baj­ko­wego Za­ci­sza”  spo­tkali się na wspól­nym pie­cze­niu pier­ni­ków.

Ce­lem dwu­dnio­wego spo­tka­nia była nie tylko ini­cja­tywa wspól­nych wy­pie­ków i de­ko­ro­wa­nia, ale sze­roko po­jęta in­te­gra­cja. Wszy­scy w tych dniach  za­ba­wili się w praw­dzi­wych cu­kier­ni­ków i pie­ka­rzy. Wspólne wał­ko­wa­nie cia­sta pier­ni­ko­wego, a na­stęp­nie wy­kra­wa­nie róż­nych kształ­tów dzięki nie­zli­czo­nej ilo­ści fo­re­mek to do­piero była za­bawa. Pełne blaszki go­to­wych do upie­cze­nia cia­ste­czek zo­stały wło­żone do pieca, a póź­niej  po­lu­kro­wane i ozdo­bione ko­lo­ro­wymi po­syp­kami.

Za­bawa była do­sko­nała, a pier­niki wy­szły prze­piękne. Wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wane świą­teczne pier­niczki po­ja­wią się na stole pod­czas spo­tka­nia koń­czą­cego pro­jekt pod ha­słem „ Ko­lę­do­wa­nie przy choince”.

Skip to content