Tag: projekt

Jasełka w Ośrodku Pomocy Społecznej

21 grudnia w ramach współfinansowanego przez MPiPS projektu ,, Barwy ży­cia od ju­niora do se­niora – no­wo­to­my­ska nić in­te­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej ”,  na wspólnym kolędowaniu spotkali się seniorzy Domu Dziennego Pobytu, dzieci    z Przedszkola Bajkowe Zacisze, podopieczni Środowiskowego Domy Samopomocy oraz członkowie szkolnego koła wolontariatu  pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej.
Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pełnymi serdeczności i miłości. Dziecięca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa, piękne stroje, wspaniała dekoracja stworzyły bardzo efektowne i  urzekające widowisko.                   Małym aktorom należą się pochwały za pokonanie tremy oraz wczucie się w role. Nie zabrakło też wspólnych kolęd i pastorałek,      w wykonaniu uczennicy Lucyny Knop oraz wszystkich uczestników, które  nadały temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty               i nastrojowy klimat.   Spotkanie zakończyło wizytą św. Mikołaja, który obdarował wszystkich uczestników  słodkimi upominki.

Międzypokoleniowe spotkanie pod hasłem „Świąteczne pierniczki”

W ra­mach pro­jektu „Barwy ży­cia od ju­niora do se­niora – no­wo­to­my­ska nić in­te­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej” w dniach 02– 03 grud­nia 2015 r. nasze wolontariuszki, pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej,   wraz z se­nio­rami z Domu Dzien­nego Po­bytu oraz grupą przed­szko­la­ków  z „ Baj­ko­wego Za­ci­sza”  spo­tkali się na wspól­nym pie­cze­niu pier­ni­ków.

Ce­lem dwu­dnio­wego spo­tka­nia była nie tylko ini­cja­tywa wspól­nych wy­pie­ków i de­ko­ro­wa­nia, ale sze­roko po­jęta in­te­gra­cja. Wszy­scy w tych dniach  za­ba­wili się w praw­dzi­wych cu­kier­ni­ków i pie­ka­rzy. Wspólne wał­ko­wa­nie cia­sta pier­ni­ko­wego, a na­stęp­nie wy­kra­wa­nie róż­nych kształ­tów dzięki nie­zli­czo­nej ilo­ści fo­re­mek to do­piero była za­bawa. Pełne blaszki go­to­wych do upie­cze­nia cia­ste­czek zo­stały wło­żone do pieca, a póź­niej  po­lu­kro­wane i ozdo­bione ko­lo­ro­wymi po­syp­kami.

Za­bawa była do­sko­nała, a pier­niki wy­szły prze­piękne. Wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wane świą­teczne pier­niczki po­ja­wią się na stole pod­czas spo­tka­nia koń­czą­cego pro­jekt pod ha­słem „ Ko­lę­do­wa­nie przy choince”.

SPOTKANIE ANDRZEJKOWE POD HASŁEM MIĘDZYPOKOLENIOWY WIECZÓR WRÓŻB I CZARÓW

W ra­mach pro­jektu „ Barwy ży­cia od ju­niora do se­niora – no­wo­to­my­ska nić in­te­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej ”, współ­fi­nan­so­wa­nego przez MPiPS we wtor­kowe po­po­łu­dnie 24 li­sto­pada 2015 r. od­było się spo­tka­nie An­drzej­kowe pod ha­słem mię­dzy­po­ko­le­niowy wie­czór wróżb i czarów .
W karcz­mie „U Bronki” na wspól­nej za­ba­wie spo­tkali się be­ne­fi­cjenci za­da­nia — nasi wolontariusze  z Naszego  Motylego Wolontariatu wraz , pod opieką pani Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej, uczest­nikami Domu Dzien­nego Po­bytu, przed­sta­wi­cielami Śro­do­wi­sko­wego Domu Sa­mo­po­mocy oraz za­pro­szonymi  go­śćmi: Bur­mistrzem No­wego To­my­śla Panem Wło­dzi­mierzem Hib­nerem, Radnym Rady Miej­skiej Panem Woj­ciechem An­drysz­czykiem oraz Dy­rek­torem Ośrodka Po­mocy Spo­łecz­nej Panią Da­nutą Mi­cha­ło­wicz.
Po po­wi­ta­niu go­ści, cie­płym obie­dzie i wspól­nym to­a­ście wszy­scy uczest­nicy ob­da­ro­wani zo­stali cia­stecz­kami z do­brą wróżbą,które zostały przygotowane przez uczniów klasy II GW pod opieką pani Magdaleny Kościańskiej, aby w  pełni sił ru­szyć do za­bawy na par­kie­cie przy dźwię­kach mu­zyki , o którą za­dbał DJ An­zel. Przy oka­zji tań­ców można było także zaj­rzeć w swoją przy­szłość dzięki przy­go­to­wa­nym przez mło­dzież roz­ma­itym wróż­bom, kon­kur­som i za­ba­wom ani­ma­cyj­nym, w któ­rych se­nio­rzy chęt­nie brali udział. Zgod­nie z tra­dy­cją an­drzej­kową nie obyło się bez la­nia wo­sku i wspól­nego od­czy­ty­wa­nia przy­szło­ści z otrzy­ma­nych figur.
Se­nio­rzy i mło­dzież ba­wili się nu­cąc znane im i lu­biane me­lo­die do póź­nego wie­czora. Spo­tka­nie An­drzej­kowe upły­nęło bar­dzo szybko wśród roz­mów, śpie­wów i tańca. Było dla wszyst­kich we­so­łym spo­tka­niem to­wa­rzy­skim, wspa­niałą za­bawą, do­star­cza­jącą wielu prze­żyć i emo­cji. Ce­lem mię­dzy­po­ko­le­nio­wego spo­tka­nia An­drzej­ko­wego było stwo­rze­nie prze­strzeni oraz pre­tek­stu do by­cia ra­zem, jak i at­mos­fery otwar­to­ści na dru­giego czło­wieka, słu­żą­cego umoc­nie­niu więzi i sym­pa­tii mię­dzy uczest­ni­kami.

Życz­li­wość, en­tu­zjazm i wspólna za­bawa pod­czas im­prezy ta­kiej jak ta po­ka­zują, że mło­dzież i se­nio­rzy mają wiele płasz­czyzn po­ro­zu­mie­nia, które warto od­kry­wać i wzmacniać.

 

Hołoga – szkoła współpracy

Nasz szkoła uczestnikiem projektu ,,Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w około 1000 (edycja 2013/14) i około 200 (edycja 2015) podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca czerwca 2015 roku.  Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
Efektem udziału w przedsięwzięciu i współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców będzie opracowanie Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy, który będzie użytecznym narzędziem do dalszego rozwijania współdziałania. Szkoły i przedszkola, które opracują Programy Współpracy, otrzymają Certyfikat „Szkoła/Przedszkole Współpracy”, wydany przez Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach projektu organizowane zostały  warsztaty, podnoszące kompetencje w zakresie podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole.
Przeprowadzone zostały debaty rodziców, uczniów i nauczycieli dotyczące rozwijania  współpracy rodzice-uczniowie-nauczyciele. Wspólnie przygotowanym przedsięwzięciem były zajęcia muzyczno-ruchowe,, Zumba”.

Naszą szkołę w projekcie reprezentowały następujące osoby:

Rodzice: Violetta Żebrowska, Krzysztof Łopata;

Nauczyciele: mgr Marzena Ginter, mgr Iwona Knop, mgr inż. Jolanta Adamczewska, mgr inż. Lidia Dudek

Uczniowie; Weronika Nyga, Emilia Nowicka, Alicja Garczarek, Majka Lehmann, Nicola Krok-Adamska, Zuzanna Łopata, Maciej Sukiennicki,

Wszyscy realizatorzy projektu uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się w Zielonej  Górze w dniu 17.04.2015r. i 10.06.2015r. pod kierunkiem trenera Pana Grzegorza Idziaka. Stał się on  naszym doradcą i wspierał nas  w kolejnych działaniach oraz w debatach , które odbyły się w naszej szkole w dniach  21 i 22.05.2015r.

Do udziału w debatach zostały  zaproszone również następujące osoby: Pani dyrektor –mgr Elżbieta Helwing, mgr Katarzyna Sobiak, mgr Ewa Rękoś, mgr Marcin Olekszy.Debaty odbywały się osobno w grupach; rodziców, nauczycieli i uczniów.

W trakcie zorganizowanych debat uczestnicy udzielili odpowiedzi na następujące pytania:

Jaka jest nasza szkoła?

Jak wygląda współpraca w szkole?

W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za szkołę?

Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły? Jakich efektów oczekujemy?

oraz  w konsekwencji:

Co chcemy i możemy zmienić w naszej szkole?

Dyskusje były gorące a zaangażowanie uczestników bardzo duże. Potwierdziło to fakt, iż wszystkim nam zależy na szeroko rozumianym dobru uczniów i naszej szkoły.

Wnioski zostały przedstawione w formie plakatów, które wykorzystano w trakcie opracowywania Szkolnego Programu  Aktywnej Współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content