Tag: integracja

Międzypokoleniowe spotkanie pod hasłem „Świąteczne pierniczki”

W ra­mach pro­jektu „Barwy ży­cia od ju­niora do se­niora – no­wo­to­my­ska nić in­te­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej” w dniach 02– 03 grud­nia 2015 r. nasze wolontariuszki, pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej,   wraz z se­nio­rami z Domu Dzien­nego Po­bytu oraz grupą przed­szko­la­ków  z „ Baj­ko­wego Za­ci­sza”  spo­tkali się na wspól­nym pie­cze­niu pier­ni­ków.

Ce­lem dwu­dnio­wego spo­tka­nia była nie tylko ini­cja­tywa wspól­nych wy­pie­ków i de­ko­ro­wa­nia, ale sze­roko po­jęta in­te­gra­cja. Wszy­scy w tych dniach  za­ba­wili się w praw­dzi­wych cu­kier­ni­ków i pie­ka­rzy. Wspólne wał­ko­wa­nie cia­sta pier­ni­ko­wego, a na­stęp­nie wy­kra­wa­nie róż­nych kształ­tów dzięki nie­zli­czo­nej ilo­ści fo­re­mek to do­piero była za­bawa. Pełne blaszki go­to­wych do upie­cze­nia cia­ste­czek zo­stały wło­żone do pieca, a póź­niej  po­lu­kro­wane i ozdo­bione ko­lo­ro­wymi po­syp­kami.

Za­bawa była do­sko­nała, a pier­niki wy­szły prze­piękne. Wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wane świą­teczne pier­niczki po­ja­wią się na stole pod­czas spo­tka­nia koń­czą­cego pro­jekt pod ha­słem „ Ko­lę­do­wa­nie przy choince”.

WYJŚCIA INTEGRACYJNE DO WIGWAMU DLA KLAS PIERWSZYCH

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, pod koniec września odbyły się, wyjścia integracyjne dla klas pierwszych. Specyfika tych wycieczek pomaga naszej młodzieży lepiej się poznać oraz nawiązać bliższe relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami na gruncie pozaszkolnym. Ponadto wyjścia integracyjne wytwarzają poczucie wspólnoty i przynależności do społeczności klasowej i szkolnej.
W tym roku do wigwamów, wraz z wychowawcami, wybrały się nowe klasy technikum oraz klasy zawodowe. Wychowawcy przygotowali dla swoich podopiecznych różne zabawy integracyjne. Nie zabrakło także tradycyjnego pieczenia kiełbasek przy ognisku, gier zespołowych na powietrzu oraz tańca przy muzyce.

Piknik integracyjny ,, Od juniora do seniora”

21 maja 2015r. w czwartkowe słoneczne przedpołudnie wolontariuszki w składzie: Kinga Herzog, Agata Matuszewska, Małgorzata Zawadzka, Natalia Wichert, Sara Stasińska, Agata Sadłowska, Anna Grynia, Adrianna Krumrik, Milena Gawłowska   i Dagmara Gajewska pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej uczestniczyły  w majowym pikniku integracyjnym ,, Od juniora do seniora”.

Impreza odbywała się w  Go­spo­dar­stwie Agro­tu­ry­stycz­nym Klim­kowa Osada w Ci­chej Gó­rze.  Na wspól­nej za­ba­wie i bie­sia­do­wa­niu nasze uczennice  spo­tkały się  z podopiecznymi: Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy- PCPR  oraz przedszkolakami z Przedszkola Zacisze  w Nowym Tomyślu. Atrak­cji było co nie­miara. Naj­pierw po­li­cjanci za­pre­zen­to­wali umie­jęt­no­ści psów ra­tow­ni­ków wod­nych, któ­rych byli opiekunami. Następnie wolontariuszki wspólnie  z pozostałymi uczestnikami pikniku wykonały kolorowy plakat promujący hasło projektu „ Barwy  ży­cia od ju­niora do se­niora – no­wo­to­my­ska nić in­te­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej”. Z niezwykła radością przedszkolaczki uczestniczyły w malowaniu twarzy przez nasze uczennice. Ponadto uczest­nicy pik­niku mieli oka­zję do udziału w róż­nego ro­dzaju grach i za­ba­wach oraz  do sko­rzy­sta­nia z przy­go­to­wa­nych atrak­cji tj.: prze­jażdżki bryczką i zwie­dza­nia oko­licz­nych te­re­nów, ko­rzy­sta­nia z tram­po­liny czy malowania twarzy. Na za­koń­cze­nie wszy­scy za­sie­dli do wspól­nego bie­sia­do­wa­nia.

Zor­ga­ni­zo­wany pik­nik był do­sko­nałą oka­zją do wspól­nego spo­tka­nia, za­bawy i in­te­gra­cji osób  star­szych z dziećmi, mło­dzieży, oso­bami nie­peł­no­spraw­nymi i miał na celu da­nie wszyst­kim uczest­ni­kom po­czu­cie przy­na­leż­no­ści, pro­wa­dząc do roz­po­wszech­nia­nia i pro­mo­wa­nia in­te­gra­cji międzypokoleniowej.

Skip to content