Tag: Teatr

Bajka łączy pokolenia

27 października 2017 r. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury wolontariusze działający w Szkolnym Kole Wolontariatu „Nasz Motyli Wolontariat” wraz z seniorami Domu Dziennego Pobytu przy OPS w Nowym Tomyślu w ramach projektu pt. „Międzypokoleniowa aktywność srebrną nicią tkana” realizowanego w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017 dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wystawili bajkę dla dzieci z nowotomyskich przedszkoli. Widowisko to adaptacja znanej bajki braci Grimm pt:„Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków”. Organizatorem była grupa nieformalna „Lejdis” stworzona przez Iwonę Knop i Jolantę Adamczewską pracowników z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra  Kazimierza Hołogi oraz  koordynatora projektu Izabelę Frelich z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.

Bajka opowiada o losach Ślicznej Królewny Śnieżki. Zła macocha dowiedziawszy się, że Śnieżka jest od niej piękniejsza wpada w wielką złość. Rozkazuje myśliwemu porzucić Śnieżkę w lesie. Królewna chroni się w domku krasnoludków, które przyjmują ją pod swój dach i przestrzegają przed wpuszczaniem obcych do domu. Śnieżka zapomina jednak
o ostrzeżeniu i wpuszcza do domu miłą staruszkę. Okazuje się, że pod przebraniem kryje się Zła Macocha, która częstuje ufną Śnieżkę zatrutym jabłkiem. Na szczęście książę przybywa na czas i ratuje Królewnę. Bajka uczy, że warto pomagać innym i przestrzega przed łatwowiernością w stosunku do obcych.

Fantastyczna gra zróżnicowanych wiekowo aktorów – amatorów, spora dawka humoru sprawiły, że bajkę z dużym zainteresowaniem oglądały zarówno dzieci, jak i goście uczestniczący w spotkaniu.

Ten spektakl to znakomita okazja by zarazić dzieci teatralnym bakcylem, jak również sposobność do rozwijania więzi międzypokoleniowej.

 

Międzypokoleniowy wyjazd do Teatru Muzycznego

Dnia 26 li­sto­pada wolontariuszki, pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej,  wraz z  uczest­nikami Domu Dzien­nego Po­bytu  oraz  Śro­do­wi­sko­wego Domu Sa­mo­po­mocy mieli nie­by­wałą oka­zję uczest­ni­czyć w wiel­kim wy­da­rze­niu kul­tu­ral­nym, ja­kim był wy­jazd do Te­atru Mu­zycz­nego w Po­zna­niu na mu­si­cal pt. „ Nie ma jak lata 20 , lata 30 ”.
To wy­jąt­kowy spek­takl opo­wia­da­jący o przed­wo­jen­nej Pol­sce, skła­da­jący się z wiecz­nie ży­wych prze­bo­jów w no­wych aran­ża­cjach. Przed­sta­wie­nie prze­nio­sło wszyst­kich w świat gwiazd kina przed­wo­jen­nego, aby każdy mógł prze­żyć at­mos­ferę i kli­mat, jaki to­wa­rzy­szył pa­mięt­nym sce­nom od­gry­wa­nym przez Eu­ge­niu­sza Bodo, czy Hankę Or­do­nównę. Ca­łość mu­si­calu osnuta była wo­kół wątku krę­ce­nia filmu przez dwóch hochsz­ta­ple­rów, któ­rzy or­ga­ni­zują ca­sting do swo­jej pro­duk­cji. Oglą­da­jąc na sce­nie prze­słu­cha­nia, usły­sze­li­śmy naj­bar­dziej znane przed­wo­jenne szla­giery „Ach, jak przy­jem­nie”, „Ta ostat­nia nie­dziela”, „Umó­wi­łem się z nią na dzie­wiątą”, „Ach te baby”, „Już taki je­stem zimny drań”, „Ta mała piła dziś”, czy „Chodź na piwko na­prze­ciwko” prze­pla­tane tek­stami kabaretowymi.
Siłą tego roz­tań­czo­nego i roz­śpie­wa­nego wi­do­wi­ska było bo­gac­two barw i ko­stiu­mów oraz po­ry­wa­jąca mu­zyka. Wiel­kim atu­tem spek­ta­klu był też nie­po­wta­rzalny ro­dzaj hu­moru, któ­rym ak­to­rzy mu­si­calu zna­ko­mi­cie utra­fili w gu­sta wszyst­kich widzów.
Mię­dzy­po­ko­le­niowy wy­jazd był jed­nym z za­dań re­ali­zo­wa­nego w bie­żą­cym roku pro­jektu pt. „ Barwy ży­cia od ju­niora do se­niora – no­wo­to­my­ska nić in­te­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej ”, w ra­mach Rzą­do­wego Pro­gramu na Rzecz Ak­tyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2014 – 2020 współ­fi­nan­so­wa­nego przez Mi­ni­ster­stwo Pracy i Po­li­tyki Społecznej.

 

Skip to content