Tag: Wolontariat

„Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie”

Dnia 16 grudnia wolontariuszki ze Szkolnego Koła Wolontariatu, Daria Rusiniak, Kinga Prętka i Anna Bąbelek, pod opieką Jolanty Adamczewskiej i Iwony Knop, włączyły się do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
W ramach tego programu rozpoczął się cykl spotkań w Rodzinnym Przedszkolu „Arka”, które mieści się w Domu Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu.
Celem spotkań jest rozbudzenie zamiłowania do czytania książek wśród najmłodszych.
Na inauguracyjnym spotkaniu dzieci słuchały bajek o tematyce świątecznej. Głośne czytanie rozwija język, pamięć i wyobraźnię, a na to chyba warto poświęcić codziennie 20 minut?!
Zainteresowanie przedszkolaków było bardzo duże, więc mamy nadzieję, że  nasza współpraca będzie się dobrze układać!

NASZA SZLACHETNA PACZKA – „I TY TEŻ ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”

 Pod tym hasłem, już po raz trzeci w naszej szkole, w dniu 9 grudnia 2015 obchodzono Mikołajki. Organizatorami tego dnia było Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką Iwony Knop i Jolanta Adamczewskiej. 
Jak co roku, głównym  celem tych działań stała się organizacja pomocy uczniom szkoły, którzy znaleźli  się w bardzo trudnej sytuacji losowej.
Sprzedaż domowego ciasta oraz świeżej pizzy wypiekanej przez wolontariuszki w szkolnej pracowni gastronomicznej
w kawiarence, specjalnie otwartej w tym dniu, czy też wykonanie klasowych pamiątkowych zdjęć stanowiły  atrakcje tego dnia.
W tym dniu , jako znak solidarności szkolnej, wszyscy uczniowie  założyli czerwone,  mikołajkowe czapeczki. Zakończeniem tego wyjątkowego dnia był koncert utworów świątecznych w wykonaniu sióstr Natalii i Lucyny Knop, które zapewniły wspaniały świąteczny nastrój oraz  dobrą zabawę całej społeczności szkolnej.

Piknik integracyjny ,, Od juniora do seniora”

21 maja 2015r. w czwartkowe słoneczne przedpołudnie wolontariuszki w składzie: Kinga Herzog, Agata Matuszewska, Małgorzata Zawadzka, Natalia Wichert, Sara Stasińska, Agata Sadłowska, Anna Grynia, Adrianna Krumrik, Milena Gawłowska   i Dagmara Gajewska pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej uczestniczyły  w majowym pikniku integracyjnym ,, Od juniora do seniora”.

Impreza odbywała się w  Go­spo­dar­stwie Agro­tu­ry­stycz­nym Klim­kowa Osada w Ci­chej Gó­rze.  Na wspól­nej za­ba­wie i bie­sia­do­wa­niu nasze uczennice  spo­tkały się  z podopiecznymi: Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy- PCPR  oraz przedszkolakami z Przedszkola Zacisze  w Nowym Tomyślu. Atrak­cji było co nie­miara. Naj­pierw po­li­cjanci za­pre­zen­to­wali umie­jęt­no­ści psów ra­tow­ni­ków wod­nych, któ­rych byli opiekunami. Następnie wolontariuszki wspólnie  z pozostałymi uczestnikami pikniku wykonały kolorowy plakat promujący hasło projektu „ Barwy  ży­cia od ju­niora do se­niora – no­wo­to­my­ska nić in­te­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej”. Z niezwykła radością przedszkolaczki uczestniczyły w malowaniu twarzy przez nasze uczennice. Ponadto uczest­nicy pik­niku mieli oka­zję do udziału w róż­nego ro­dzaju grach i za­ba­wach oraz  do sko­rzy­sta­nia z przy­go­to­wa­nych atrak­cji tj.: prze­jażdżki bryczką i zwie­dza­nia oko­licz­nych te­re­nów, ko­rzy­sta­nia z tram­po­liny czy malowania twarzy. Na za­koń­cze­nie wszy­scy za­sie­dli do wspól­nego bie­sia­do­wa­nia.

Zor­ga­ni­zo­wany pik­nik był do­sko­nałą oka­zją do wspól­nego spo­tka­nia, za­bawy i in­te­gra­cji osób  star­szych z dziećmi, mło­dzieży, oso­bami nie­peł­no­spraw­nymi i miał na celu da­nie wszyst­kim uczest­ni­kom po­czu­cie przy­na­leż­no­ści, pro­wa­dząc do roz­po­wszech­nia­nia i pro­mo­wa­nia in­te­gra­cji międzypokoleniowej.

Nasi wolontariusze biją rekordy!

W piątek 20 marca br. uczniowie ze szkolnego koła wolontariatu, uczestniczyli w akcji zorganizowanej przez Motyli Wolontariat działający przy Hospicjum Palium w Poznaniu. Celem zebranych wolontariuszy było, jak zwykle, malowanie motyli. Przedsięwzięcie, zorganizowane zostało na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich i miało na celu uwrażliwienie ludzi na los dzieci osieroconych pacjentów hospicjum.
Frekwencja przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W imprezie uczestniczyło 815 uczniów z przedszkoli, podstawówek, gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych. Ustanowiono dwa rekordy Polski : najwięcej osób malujących motyle jednocześnie oraz najwięcej motyli namalowanych w ciągu godziny.
Działania szkolnego Koła Wolontariatu są ściśle powiązane z sylwetką naszego patrona – doktora Kazimierza Hołogi – charyzmatycznego lekarza i społecznika, którego dokonania najpełniej wyrażają słowa „Przeszedł przez życie dobrze czyniąc”.Zgodnie z misją naszej szkoły staramy się pokazywać  uczniom, że „życie nie po to tylko jest, by brać…i aby żyć siebie samego trzeba dać”.
W akcji udział wzięli uczniowie: Joanna Lewandowska, Sylwia Manyś, Renata Gromek, Milena Gawłowska, SylwiaGrocholewska, Dominika Tomińska, Weronika Nyga, Weronika Oliwa, Klaudia Fertig, Patrycja Osińska, Alicja Garczarek, Patrycja Koga, Daria Rusiniak, Kinga Prętka, Kinga Uryzaj, Emilia Nowicka, Anna Bąbelek, Łukasz Dzięcioł pod opieką nauczycielek Ewy Rękoś, Jolanty Adamczewskiej i Iwony Knop.

  • 1
  • 2
Skip to content